• +48 501 602 605
  • ul. Kliny 14, 37-433 Przyszów
  • +48 501 602 605
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Regulamin i dokumenty

Regulamin i dokumenty

Regulamin subkont i dokumenty do pobrania

§1 Przepisy ogólne:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

Fundacja – Fundacja Dzieci.org z siedzibą w Przyszowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie pod numerem KRS 0000801801.

Beneficjent – osoba fizyczna, która zawarła – lub na rzecz której zostało zawarte – z Fundacją Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie rehabilitacji, aktywizacji, integracji społecznej osób niepełnosprawnych i chorych, ciężko poszkodowanych w wyniku urazów i chorób, nazywana także w Regulaminie „Podopiecznym”.

Rodzina – Rodzina Beneficjenta w linii prostej, a także krewni w linii bocznej do 2 stopnia.

Strona internetowa Fundacji – strona internetowa o adresie: www.dzieci.org

Panel logowania – serwis internetowy udostępniany po podpisaniu Porozumienia. Serwis dostępny po zalogowaniu w formie online: https://subkonta.dzieci.org.

Ustawa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wraz z późniejszymi zmianami.

Porozumienie – umowa zawarta pomiędzy Fundacją a Beneficjentem.

2. Fundacja w związku z podpisanym z Beneficjentem Porozumieniem zapewnia:

  • rzetelną, profesjonalną księgowość i rachunkowość zebranych na subkoncie środków,
  • dostęp do operacji i stanu subkonta przez Internet za pomocą panelu logowania,
  • umieszczenie apelu Beneficjenta na stronie internetowej Fundacji. (nieobowiązkowe)

§2 Gromadzenie środków na subkoncie

1. W celu gromadzenia środków finansowych Fundacja udostępnia Beneficjentowi subkonto na kontach bankowych w banku BNP Paribas

ODBIORCA: Fundacja Dzieci.org

Konto do przekazywania darowizn w złotówkach:

Rachunek PLN
Nr konta: 29 1600 1462 1889 2720 6000 0001

Rachunek walutowy EUR
PL 72 1600 1462 1889 2720 6000 0003

Rachunek walutowy USD
PL 45 1600 1462 1889 2720 6000 0004

Konta dla przelewów zagranicznych i w walutach EUR i USD: Standard IBAN (International Bank Account Number),

Kod SWIFT/BIC: PPABPLPKXXX

2. Gromadzenie środków pieniężnych na subkoncie Beneficjenta może odbywać się poprzez:

Apele kierowane do adresata za pośrednictwem telewizji, radia, Internetu, prasy, plakatów, ulotek, skutkujące otrzymaniem przez Fundację darowizn od osób fizycznych i innych podmiotów.

3. Środki pieniężne pozyskiwane dzięki wpłatom gromadzone są na koncie wskazanym w pkt 1. niniejszego paragrafu.

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpłat pieniężnych będą rozpatrywane przez Fundację na podstawie dowodów wpłat (np. potwierdzeń przelewów, wyciągów bankowych, pism z Urzędów Skarbowych).

5. Apele Beneficjentów:

a. Treść apeli Beneficjentów powinna być każdorazowo, uprzednio uzgadniana z Fundacją w formie pisemnej (mailowej lub listownej).

b. Treść apeli powinna być zgodna z celami statutowymi Fundacji oraz zgodna ze stanem rzeczywistym odnośnie sytuacji zdrowotnej i materialnej Beneficjenta w oparciu o stosowną dokumentację umożliwiającą zweryfikowanie tych okoliczności przez Fundację.

c. W przypadku decyzji Beneficjenta o umieszczeniu jego apelu na stronie internetowej Fundacji i ulotce – Beneficjent wyraża zgodę na nieodpłatną publikację na stronach internetowych Fundacji w zakładce „Nasi Podopieczni” dostarczonych przez siebie treści (tekstu) i zdjęć.

d. Beneficjent upoważnia Fundację do korekty nadesłanej treści i edycji zdjęć i akceptuje naniesione przez Fundację zmiany.

e. Beneficjent oświadcza, iż posiada wszelkie autorskie prawa do przekazanych zdjęć, o których mowa powyżej, a w przypadku zgłoszenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń do Fundacji przez osoby trzecie, zwolni Fundację z odpowiedzialności za zaistniałą sytuację i wstąpi zamiast Fundacji w spór z osobą trzecią albo poniesie wszelkie koszty związane z obroną przed roszczeniem.


§3 Wydatkowanie środków z subkonta

1. Fundacja refunduje wydatki, o ile nie naruszają one warunków zawartych w Porozumieniu, Regulaminie, redagowanych apelach i odpowiadają obowiązującym wymogom formalnym wynikającym z ustawy o rachunkowości.

2. Beneficjent może korzystać ze zgromadzonych na subkoncie środków w następujący sposób:

a. Zwrot poniesionych wydatków – refundacja wydatków – przelew dokonywany przez Fundację na konto bankowe wskazane we wniosku.

b. Zapłata na konto kontrahenta – w formie bezgotówkowej – przelew dokonywany przez Fundację bezpośrednio na konto bankowe wystawcy faktury/rachunku, wskazane w fakturze/rachunku dostarczonym przez Beneficjenta.

3. Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku powinny być wystawione na Beneficjenta, Reprezentanta lub Osobę Upoważnioną wskazaną w Porozumieniu.

4. Rodzaje dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku:

a. Faktura VAT,

b. Rachunek,

c. Paragon fiskalny (tylko w przypadku, gdy kwota wynikająca z takiego dokumentu nie przekracza 200 zł). Paragon powinien być opisany na odwrocie identyfikatorem Beneficjenta.

d. Inne zaakceptowane przez Fundację dowody poniesienia wydatku.

5. Refundację wydatków przez Fundację na zasadach wskazanych powyżej poprzedza:

a. Wypełnienie i złożenie przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie wg aktualnie obowiązującego wzoru wraz z oryginałami dokumentów potwierdzającymi wydatki poniesione lub które mają być przez niego poniesione (dopuszcza się możliwość złożenia kopii pod warunkiem okazania oryginałów dokumentów celem potwierdzenia ich zgodności przez pracownika Fundacji),

b. Pozytywne zaopiniowanie wniosku przez Fundację.

6. Dokumenty i wydatki nie mogą budzić wątpliwości Fundacji pod względem rzetelności i celowości ich wydatkowania przez Beneficjenta z uwagi na jego stan zdrowia i sytuację, w jakiej się znajduje. Dokumenty powinny odpowiadać pod względem formalnym i merytorycznym przepisom prawa.

7. Fundacja refunduje poniesione przez Beneficjenta koszty do wysokości środków zgromadzonych na jego subkoncie. W przypadku braku środków na subkoncie Beneficjenta fundacja może dokonać refundacji ze środków własnych fundacji za zgodą zarządu.

8. Jednorazowa, łączna kwota refundacji nie może być mniejsza niż 100 zł.

9. Refundacji podlegają wydatki związane z lekami, leczeniem, rehabilitacją, zakupem żywności, zakupem odzieży, zakupem środków czystości i higieny osobistej, bieżące opłaty, związane z poprawą zdrowia Beneficjenta, poprawą bytu materialnego oraz wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem Beneficjenta i jego rodziny.


§4 Zamknięcie subkonta

1. Postępowanie w przypadku zamknięcia subkonta:

a. Po rozwiązaniu Porozumienia Beneficjent ma dodatkowych 60 dni kalendarzowych – liczonych od daty rozwiązania Porozumienia – na wykorzystanie zgromadzonych na jego subkoncie środków zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej.

b. W przypadku śmierci Beneficjenta – z zastrzeżeniem pkt 1c niniejszego paragrafu – środki zgromadzone na jego subkoncie zostają do dyspozycji Rodziny i mogą zostać wykorzystane na refundację przez okres 180 dni kalendarzowych liczonych od daty zgonu, zgodnie z zasadami refundacji.

c. Rodzina, Reprezentant Beneficjenta lub Upoważniony poinformuje Fundację drogą mailową lub listowną o śmierci Beneficjenta w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty zgonu.

d. Po upływie powyższych okresów lub w przypadku braku informacji z pkt 1c niniejszego paragrafu w terminie, środki zgromadzone na subkoncie Beneficjenta będą przeznaczone przez Fundację na rzecz innych Beneficjentów lub zostaną wydatkowane w inny sposób zgodnie ze statutem Fundacji.

2. W przypadku śmierci Beneficjenta, wpłaty darowizn otrzymane po dacie zgonu będą przeznaczone przez Fundację na rzecz innych Beneficjentów lub zostaną wydatkowane w inny sposób zgodnie ze statutem Fundacji.

a. W przypadku, gdy data zgonu zawiera się w okresie 01.01-30.04 (okres przekazywania przez podatników 1% podatku), przy księgowaniu otrzymanych wpłat – w przypadku braku możliwości ustalenia szczegółowej daty wpłaty – Fundacja zachowa zasadę proporcjonalności sumy wpłat do wyżej wymienionego okresu.


§5 Postanowienia dodatkowe

1. Adres e-mail wskazany w Porozumieniu jest adresem kontaktowym i Beneficjent wyraża zgodę, aby wiadomości przekazywane tą drogą były traktowane przez Fundację jako jego oświadczenia woli i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Fundacji, jakie mogłyby wystąpić w związku z nieprawidłowościami powstałymi w wyniku takiej komunikacji, w tym przekazania tą drogą wiadomości przez osobę nieupoważnioną.

2. Wszelkie zmiany adresu kontaktowego wymagają zgłoszenia z adresu e-mail podanego w Porozumieniu lub formy pisemnej.

3. Prawem właściwym dla Porozumienia i Regulaminu jest prawo polskie, a wszelkie spory związane z wykonaniem, interpretacją Regulaminu oraz Porozumienia podpisanych przez Fundację z Beneficjentami będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

4. Informacje o Beneficjencie i o jego subkoncie, w tym dane osobowe i finansowe są zabezpieczone i traktowane przez Fundację jako poufne. Nie są one udostępniane osobom nieupoważnionym.

5.Wszelkie uwagi, informacje, odwołania, zarzuty związane z realizacją Porozumienia należy kierować pisemnie do: Fundacja Dzieci.org, ul. Kliny 14, 37-433 Przyszów lub drogą mailową na adres: fundacja@dzieci.org. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Fundację zgłoszenia w formie pisemnej lub mailowej i zostanie przesłana osobie, która takie uwagi i odwołania zgłosiła.

6. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji i w panelu logowania.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 09-09-2019

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a Porozumieniem wiążące dla stron są zapisy Porozumienia.


Warning: Illegal string offset 'title' in /home/dziecio2/domains/dzieci.org/public_html/wp-content/plugins/download-attachments/includes/shortcodes.php on line 66

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/dziecio2/domains/dzieci.org/public_html/wp-content/plugins/download-attachments/includes/shortcodes.php on line 66