• +48 501 602 605
  • ul. Kliny 14, 37-433 Przyszów
  • +48 501 602 605
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Statut Fundacji Dzieci.org

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Dzieci.org, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Ireneusza Packa, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ewę Szewczyk w kancelarii notarialnej w Stalowej Woli, w dniu 17 lipca 2019 roku.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Przyszów.
2. Fundację powołano na czas nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4

1. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym: biura, oddziały i inne jednostki, a także przystępować do spółek.
2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania oraz wchodzić w skład stowarzyszeń w kraju i za granicą. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać nagrody, medale i certyfikaty oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

§ 6

1. Fundacja może używać logotypu i odznak według wzoru ustanowionego przez Zarząd Fundacji.

§ 7

Fundacja może ubiegać się o status Organizacji Pożytku Publicznego.

§ 8

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w pełnym zakresie celem realizacji jej celów statutowych.
2. Działalność gospodarcza będzie prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zakres działalności gospodarczej określi osobny dokument stworzony w momencie woli prowadzenia takiej działalności przez Fundację, stanowiący załącznik do niniejszego Statutu, zapisy Załącznika stanowią integralną część niniejszego Statutu. Działalność gospodarcza nie będzie prowadzona w obszarach działań w których Fundacji prowadzi działalność jako organizacja pożytku publicznego.
3. Dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczony w całości na realizację celów statutowych.
4. Fundacja może zatrudniać pracowników lub angażować do swoich działań wolontariuszy.


Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 9
Cele statutowe Fundacji

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie :

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, osób chorych przewlekle chorych i osób niesłyszących i niedosłyszących;

2. szerzenie świadomości społecznej nt. osób niesłyszących i niedosłyszących;

3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji społecznej;
4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowej bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, niesłyszących i niedosłyszących;

5. organizowania i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych i rehabilitacji oraz innych form wsparcia edukacyjnego niepełnosprawnych i chorych przewlekle, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących i niedosłyszących;

6. działalności charytatywnej;

7. ochrony i promocji zdrowia,

8. edukacji, oświaty i wychowania;

9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

10. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

11. turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

12. promocji i organizacji wolontariatu;

13. działania na rzecz ekologii, bioróżnorodności i ochrony oraz kształtowania środowiska naturalnego, w tym promocja ekologii, bioróżnorodności i ochrony oraz kształtowania środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób chorych i niepełnosprawnych;

14. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

15. ratownictwa i ochrony ludności;

16. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

17. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-16.

§ 10
Formy realizacji celów statutowych

I ) Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

1. Pomoc społeczną i działalność charytatywną w szczególności na rzecz chorych i niepełnosprawnych wskazanych w § 9 będących w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

2. Finansowanie i organizację wydarzeń, warsztatów, spotkań, obozów i turnusów w celu realizacji celów wskazanych w §9, wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób niedosłyszących i niesłyszących, rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz realizacji celów wskazanych w § 9.

4. Dofinansowywanie lub organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i rehabilitacji oraz innych form wsparcia edukacyjnego niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niedosłyszących i niesłyszących, w zakresie wskazanym w § 9.

5. Dofinansowywanie lub organizowanie profesjonalnego instytucjonalnego wsparcia specjalistów medycznych i specjalistów z zakresu edukacji, rehabilitacji i działalności informacyjno-poradniczej na rzecz niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niedosłyszących i niesłyszących, w zakresie wskazanym w § 9.

6. Finansowanie i rozpowszechnianie publikacji, książek, ulotek, broszur, plakatów, wydawnictw elektronicznych, wydawnictw internetowych i stron internetowych związanych z celami statutowymi wskazanymi w § 9.

7. Organizowanie i wspieranie konferencji, seminariów, szkoleń oraz kampanii społecznych i działań edukacyjnych dotyczących celów wskazanych w § 9, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób niedosłyszących i niesłyszących.

8. Organizowanie i wspieranie konferencji, seminariów, spotkań i szkoleń dotyczących celów wskazanych w § 9 dla wolontariuszy.

9. Organizowanie akcji charytatywnych i zbiórek publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób niedosłyszących i niesłyszących..

10. Wspieranie, organizowanie i finansowanie akcji społecznych na rzecz promocji i realizacji celów wskazanych w § 9.

11. Promowanie i organizowanie wolontariatu i działalności wolontaryjnej na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji.

12. Organizowanie i udział w imprezach kulturalnych promujących cele statutowe Fundacji.

13. Organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży zgodnych z celami określonymi w § 9

14. Współpracę ze organizacjami pozarządowymi, organizacjami gospodarczymi i innymi osobami prawnymi.

15. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów o podobnych celach, w tym również komercyjnych podmiotów gospodarczych w ich działaniach zbieżnych z celami fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działań Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych, osób niedosłyszących i niesłyszących.

16. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi i bibliotekami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

17. Pozyskiwanie środków z funduszy samorządowych, państwowych, europejskich, korporacyjnych i światowych na działania statutowe.

II ) Fundacja nie może:

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. Przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł ( słownie: tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji od osób prawnych,
c) zbiórek publicznych,
d) majątku fundacji,
e) odsetek i lokat bankowych.
f) dotacji ze środków państwowych, europejskich i międzynarodowych.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.


Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 13

I) Władzami Fundacji są:

1. Fundator założyciel, zwany także dalej Fundatorem.
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej także Zarządem.
3. Komisja Rewizyjna Fundacji, zwana dalej także Komisją Rewizyjną.

§ 14
Fundator założyciel

I) Do kompetencji Fundatora założyciela Fundacji należy :

1. Powoływanie Zarządu Fundacji i wskazanie funkcji Prezesa Zarządu.
2. Powołanie pierwszego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji oraz wskazanie funkcji w tych organach.
3. Pisemna akceptacja zmian w Statucie Fundacji dokonanych przez Komisję Rewizyjną.
4. Decyzja o połączeniu z inną fundacją.
5. Wnioskowanie do Komisji Rewizyjnej o zmianę Statutu Fundacji.
6. Pisemna zgoda na uchwałę Zarządu Fundacji o likwidacji Fundacji.
7. Opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów działania Komisji Rewizyjnej i Zarządu Fundacji, który może być zmieniony przez Fundatora.
8. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i sprawozdań z realizacji zadań Fundacji,

§ 15

Wszystkie decyzje Fundatora założyciela zapadają pisemnie.

§16
Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z do 5 członków, w tym Prezesa Fundacji. O przydzieleniu funkcji Zarządowi Fundacji i Prezesowi Zarządu decyduje Fundator założyciel.
3. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Fundatora założyciela na kadencje trwającą 10 lat.
5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot poniesionych uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.
6. Zarząd Fundacji działa na podstawie regulaminu opracowanego przez Fundatora założyciela.
7. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy :

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
c) dokonywanie czynności prawnych w imieniu Fundacji,
d) podejmowanie uchwał dotyczących majątku Fundacji,
e) podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji, po zasięgnięciu koniecznie pisemnej akceptacji Fundatora założyciela i koniecznie pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej,
f) podejmowanie uchwał dotyczących gospodarki finansowej Fundacji,
g) przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i dotacji,
h) przygotowywanie sprawozdań finansowych Fundacji za poszczególne lata obrotowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
i) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

§ 17

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Fundacji,
b) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu,
d) odwołania przez Fundatora założyciela.

2. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Fundatora założyciela w każdym czasie, w drodze pisemnej decyzji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi i Komisji Rewizyjnej roczne sprawozdanie z działalności Fundacji wymagające ich zatwierdzenia.

§ 18

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku Zarządu 1 osobowego jest to 1 osoba obecna, 2 osobowego wymagane kworum to obecne 2 osoby, w przypadku Zarządu 3 osobowego wymagane kworum podczas posiedzenia Zarządu to obecne 2 osoby, w przypadku 5 osobowego Zarządu wymagane kworum to obecne 3 osoby. W przypadku Zarządu jedno i dwu osobowego decyzje podejmowane są w drodze jednomyślnej uchwały.

5. Uchwała o likwidacji Fundacji, winna być ona podjęta jednogłośnie.

§ 19
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Zarząd Fundacji łącznie lub każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie. Oświadczenia woli skutkujące zaciągnięciem przez Fundację zobowiązań majątkowych i finansowych składa Zarząd Fundacji łącznie lub Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie.

§20
Komisja Rewizyjna Fundacji

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczo-kontrolnym, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi do 5 osób.

3. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Fundacji mogą zostać powołani na funkcje: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Fundacji, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Fundacji, Sekretarza Komisji Rewizyjnej Fundacji. Funkcja Sekretarza Komisji Rewizyjnej Fundacji może być połączona osobowo z Funkcją Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Fundacji.

5. O powołaniu członków do pierwszego składu Komisji Rewizyjnej Fundacji oraz o powołaniu na określone w Statucie funkcje decyduje Fundator założyciel.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Fundacji powoływani są na kadencje trwające 12 lat.

7. Komisja Rewizyjna Fundacji wybiera w kolejnych kadencjach Przewodniczących i zastępców, na pierwszym posiedzeniu kolejnej kadencji.

8. W przypadku wyborów na członków Komisji Rewizyjnej Fundacji w kolejnych kadencjach lub zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej Fundacji poniżej trzech członków, Komisja Rewizyjna Fundacji w składzie złożonym z pozostałych członków dokonuje wyboru nowych członków Komisji Rewizyjnej Fundacji, a jeżeli zrezygnuje z tego uprawnienia czyni to Fundator założyciel. W przypadku, gdy pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej Fundacji nie osiągną porozumienia w przedmiocie zwiększenia składu Komisji Rewizyjnej Fundacji w ciągu dwóch następujących po sobie głosowań, wówczas w trzecim głosowaniu o podjęciu uchwały rozstrzyga głos starszego wiekiem członka Komisji Rewizyjnej Fundacji.

9. W przypadku wyboru nowych członków Komisji Rewizyjnej Fundacji wymagana jest akceptacja wyboru przez Fundatora założyciela.

10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą pełnić nieograniczoną ilość kadencji.

11. Do Zakresu Działań Komisji Rewizyjnej Fundacji należy:

a) nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami statutowymi Fundacji,
b) opiniowanie programów działań Fundacji,
c) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań dotyczących działalności Fundacji
d) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych planów podziału zysków i strat,
e) nadawanie tytułu „Ambasadora Fundacji”, „Mecenasa Fundacji”, „Zasłużonego dla Fundacji”
f) Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, wymagane kworum na posiedzeniach to ponad połowa jej członków. W przypadku Komisji Rewizyjnej 2 osobowej, kworum to obecne 2 osoby.
g) Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego.

12. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyborów personalnych.

13. W celu wykonywania uprawnień nadzorczych, upoważnieni przez Radę jej członkowie mają prawo wglądu we wszelką dokumentację Fundacji, mogą żądać wyjaśnień od Zarządu, oraz badać zgodność treści dokumentów ze stanem faktycznym.

14. Komisja Rewizyjna pracuje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w roku.

15. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Komisji Rewizyjnej lub Prezesa Zarządu Fundacji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku.


Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Komisja Rewizyjna Fundacji, po uzyskaniu pisemnej aprobaty Fundatora założyciela, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku Komisji Rewizyjnej 2 osobowej kworum takiego głosowania to 2 osoby. Zmiana może dotyczyć celów działalności Fundacji określonych w akcie założycielskim.

§ 22

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundator założyciel, po zasięgnięciu pisemnej opinii Zarządu Fundacji.

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra właściwego do spraw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, po zasięgnięciu koniecznie pisemnej zgody Fundatora założyciela i pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej Fundacji. W przypadku Zarządu dwu osobowego decyzja taka zapada w drodze jednomyślnej uchwały.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą jednogłośnej uchwały Komisji Rewizyjnej Fundacji na rzecz działających w Polsce organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych przewlekle, ze szczególnym uwzględnieniem osób niedosłyszących i niesłyszących. W przypadku braku takiej uchwały środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji zostaną przeznaczone na cele opieki i pomocy społecznej.

Przyszów dnia 17.07.2019 r.